Zašto učiti španski jezik?

Španski jezik pripada porodici romanskih jezika. Više od 329 miliona ljudi širom sveta koristi španski jezik kao maternji, i time je on na drugom mestu u svetu po broju osoba koje ga koriste kao prvi jezik. Kada se posmatra ukupan broj ljudi koji govore španski, bilo kao maternji ili strani jezik, u svetu se beleži više od 500 miliona korisnika ovog melodičnog jezika i time je on, posle kineskog i engleskog, treći najrasprostranjeniji jezik. Španski jezik, kao službeni, koristi se u Evropskoj Uniji, UN-u i brojnim drugim međunarodnim organizacijama. Prema globalnoj statistici, španski je treći najčešće korišćen jezik na internetu. Takođe, statistika pokazuje da ima i najveću stopu rasta broja korisnika. Španski jezik danas je široko rasprostranjen u oblasti književnosti, arhitekture, umetnosti i turizma, a zamislite kakav bi osećaj bio pevati i igrati uz veseli ritam španske muzike i kastanjeta.

Od septembra 2006. godine, Otvoreni univerzitet je programe stranih jezika uskladio sa CEF (Common European Framework) standardima koje je propisao Savet Evrope, pa Vam, u zavisnosti od toga želite li početi učiti ili usavršiti svoje znanje, pružamo mogućnost pohađanja španskog jezika na šest nivoa.

spanski jezik

Ishodi učenja

U zavisnosti od nivoa koji polaznik pohađa ishodi učenja su sledeći:

A1 nivo (Beginners level – Početni nivo)
– Uspešnim završetkom ovog nivoa bićete u stanju da koristite i razumete svakodnevne izraze i proste fraze u cilju zadovoljavanja konkretnih potreba; moćićete predstaviti sebe i druge, postavljati pitanja i davati odgovore o ličnim pojedinostima tipa gde živite, o ljudima koje poznajete i stvarima koje posedujete. Bićete u stanju da se sporazumevate na jednostavnom nivou ukoliko sagovornik priča sporo, jasno i spreman je da pomogne.

A2 nivo (Pre-Intermediate level – Početni srednji nivo) – Uspešnim završetkom ovog nivoa bićete u stanju da razumete rečenice i često korišćene izraze iz neposrednog okruženja (npr. osnovni lični i podaci o familiji, trgovina, lokalna geografija, zaposlenje), da komunicirate u prostim i rutinskim situacijama koje podrazumevaju prostu i direktnu razmenu informacija o poznatim i čestim temama i da jednostavnim terminima opišete aspekte svoje prošlosti, neposrednog okruženja i nužne potrebe.

B1 nivo (Intermediate level – Srednji nivo) – Uspešnim završetkom ovog nivoa bićete u stanju da razumete glavne tačke jasnog standardnog razgovora o poznatim temama koje se redovno javljaju na poslu, školi, slobodnom vremenu, itd. Bićete sposobni da rešavate većinu situacija koje se mogu javiti prilikom putovanja u oblastima gde se susreće govorni jezik; pisati jednostavne, povezane tekstove o temama koje su poznate ili od ličnog interesa i bićete u stanju da date opis doživljaja i događaja, snova, nadanja i ambicija, kao i objašnjenja svojih mišljenja i planova.

B2 nivo (Upper intermediate – Napredni srednji nivo) – Uspešnim završetkom ovog nivoa bićete u stanju da razumete glavne ideje kompleksnog teksta o konkretnim i apstraktnim temama, uključujući diskusije tehničke prirode u vlastitom polju specijalizacije; da uspostavljate interakciju sa određenim stepenom tečnog govora i spontanosti koja omogućava redovnu komunikaciju sa maternjim govornicima bez napora za obe strane. Pisaćete jasne, detaljne tekstove iz širokog opsega tema i iznositi lično stanovište na zadatu temu, ukazujući na prednosti i nedostatke različitih opcija.

C1 nivo (Advanced level – Napredni nivo)
– Uspešnim završetkom ovog nivoa bićete u stanju da razumete širok spektar zahtevnih, dužih tekstova i prepoznavati tačna značenja. Tečno i spontano ćete se izražavati, bez puno očiglednog traženja izraza. Fleksibilno i efektivno ćete koristiti jezik za društvene, akademske i profesionalne potrebe. Reprodukovaćete jasne, dobro struktuirane, detaljne tekstove o kompleksnim temama, pokazujući kontrolisanu upotrebu organizacionih šema, veznika i kohezivnih delova govora.

C2 nivo (Proficient User – Ekspertski nivo)
– Uspešnim završetkom ovog nivoa bićete u stanju da lako razumete gotovo sve rečeno ili pročitano, da sumirate informacije sa različitih govornih i pisanih izvora, rekonstruišete argumente i događaje u koherentnom izlaganju, da se spontano izražavate, veoma tečno i precizno, te da razlikujete fine pojedinosti značenja, čak i u kompleksnim situacijama.

Izvođenje nastave i trajanje
Nastava se izvodi u grupama (6 do 12 polaznika) u moderno opremljenim multimedijalnim kabinetima specijalizovanim za izvođenje jezičke obuke. Za obuku kandidata odgovorni su visokokvalifikovani, dinamični i veoma iskusni predavači. U izvođenju nastave koriste se savremena didaktička sredstva i udžbenici koji svojim sadržajem prate svetske trendove. Za sve polaznike je obezbeđena literatura i propratni materijal.

Dinamika izvođenja nastave: dva puta nedeljno po dva školska časa po semestralnom principu. Svaki nivo traje jedan semestar tj. četiri meseca. Polaznici na kraju semestra stiču pravo na polaganje finalnog ispita. Finalno testiranje sastoji se iz pismenog i usmenog dela. Na osnovu rezultata finalnog ispita, Otvoreni Univerzitet izdaje sertifikat za određeni nivo po CEF standardu, sa naznačenim procentom prolaznosti.

Provere znanja i certifikacija
Ukoliko kandidat već poseduje određeno znanje a nema certifikat o tome, Otvoreni Univerzitet pruža mogućnost provere znanja i izdavanja certifikata za određeni nivo.

Prijave, upis i način plaćanja
Upis se vrši tokom cele godine. Za sve obrazovne oblike važi mogućnost plaćanja na rate.

Prijave i dodatne informacije:
Info pult: radnim danima 8.00 - 19.00h
Trg cara Jovana Nenada 15, Subotica
Tel: 024 554 600
kursevi@openunsubotica.rs