Centar za projektni menadžment

 

Centar za projektni menadžment (CPM) nastao je kao rezultat rasta i razvoja Centra za istraživanje i razvoj u okviru Otvorenog univerziteta Subotica, koji je formiran krajem osamdesetih godina, sa ciljem da se putem projektnog delovanja u Srbiji promovišu demokratske vrednosti i programi i izgradi zdravo, civilno društvo.


CPM deluje kao zasebni organizacioni sektor unutar kompanije sa svim neophodnim ljudskih i tehničkim resursima. Centar poseduje 2 kancelarije, neophodnu tehničku infrastrukturu, dok svoje aktivnosti realizuje pomoću koordinatora centra i 3 projekt menadžera.


CPM kao evolutivno viši korak organizovanja i specijalizacije u odnosu na izvorni sektor, postao je ne samo centar za administraciju i tehničku implementaciju postojećih projekata već i glavni generator ideja za buduće domaće i međunarodne projekte Otvorenog Univerziteta Subotica.
Zahvaljujući tome Otvoreni Univerzitet Subotica trenutno sprovodi projekte u oblasti: Obrazovanja- doživotnog učenja; Privrede- rada sa MSP, preduzetnicima i klasterima; Logistike - istraživanja i razvoja; Kulture; Poljoprivrede i organske proizvodnje i dr.


Kao rezultat rada Centra, u protekle dve godine pri Otvorenom univerzitetu osnovani su “Centar za razvoj karijere”, “Partnerski centar za klastere i preduzeća” kao i “Međunarodna škola organske poljoprivrede”.


Zahvaljujući saradnji sa mnogobrojnim nastavno-naučnim institucijama, istraživačkim centrima, nevladinim organizacijama, privrednim subjektima i pojedincima, Centar za projektni menadžment izgradio je bogatu partnersku mrežu i saradnju sa entitetima iz čitavog regiona.
Pored generisanja novih ideja i sprovođenja postojećih projekata Centar pruža konsultantske usluge eksternim klijentima vezano za pripremu i realizaciju projekata finansiranih od strane EU.


Centar organizuje trening seminare vezane za projektni menadžment, pripremu i pisanje predloga projekata kao i radionice za klijente u procesima tenderskih procedura po EU pravilima (“PRAG”).


Na ovaj način Centar uspešno pokriva interne potrebne OUS u vezi sa pripremom i implementacijom projekata, a ujedno služi i kao savetodavni centar za institucije iz čitavog regiona koje se bave domaćim i međunarodnim projektima.