2017 Jul. 03
> NACIONALNI PROJEKTI

Naziv projekta: Vizitorsko-turistički centar „Abazija – muzej Festivala“
Donator: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Ukupan budžet projekta: 8.000.000,00 RSD
Period realizacije projekta: 2017-2018
Opis projekta:
Revitalizacija bioskopa Abazija u vizitorsko-turistički centar „Abazija – muzej festivala“, ima za cilj poboljšanje postojeće turističke ponude, kao i stvaranja mesta za nove oblike društvenog i kulturnog aktivizma. 

2016 Jun. 20
> NACIONALNI PROJEKTI

Naziv projekta: Turističko-kulturni centar „Abazija – muzej Festivala“
Donator: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Ukupan budžet projekta: 10.000.000,00 RSD
Period realizacije projekta: 2016-2017
Opis projekta:
Revitalizacija turističko-kulturnog centra „Abazija – muzej festivala“, u cilju stvaranja mesta za nove oblike društvenog i kulturnog aktivizma, koje će svojim programskim aktivnostima nastojati da promoviše i unapredi značaj kulturnih vrednosti. 

2013 Jan. 20
> NACIONALNI PROJEKTI

Naziv projekta: „LOVE PALIĆ – Promocija Palića kao turističke destinacije“
Donator: Ministarstvo finansije i privrede – Sektor za turizam
Ukupan budžet projekta: 3.998.891,70 RSD
Period realizacije projekta: 20.01.2013-20.07.2013.
Opis projekta:
“Festival evropskog filma Palić” najznačajnija je manifestacija koja se održava na Paliću, a ujedno i Subotičko-Palićkoj mikro regiji. Ova kulturna manifestacija je sa svojih 19 godina postojanja, uspela da se nametne kao jedan od retkih promotera ovog mesta i regije kao turističke destinacije i to na međunarodnom nivou. Sa javnim preduzećem “Park Palić” d.o.o. pre dve godine, postignut je dogovor da se zajednički nastupa i aktivno deluje na promociji mikroregije Subotica-Palić i to na međunarodnoj sceni kako bi se privukao što veći broj posetilaca iz inostranstva.
Projektne aktivnosti su fokusirane na promo kampanju koja ima za cilj da pokriva zemlje zapadne i istočne Evrope, sa posebnim naglaskom na region i zemlje iz okruženja. Na ovaj način aktivnosti će se sprovoditi na 4 festivala u 3 zemlje: Nemačkoj, Francuskoj i Hrvatskoj. Među projektnim aktivnostima koje su usredsređene na promovisanje Festivala evropskog filma Palić a ujedno i Subotičko-Palićke mikroregije su posete evropskim filmskim festivalima u Berlinu, Kanu, Parizu, Vinkovcima i Rijeci koji će doprineti vidljivosti potencijala Palića kao turističke destinacije. Nakon predstavljanja Palića na pomenutim atraktivnim svetskim kulturnim sajmovima, u planu je dovođenje predstavnika nekoliko najznačajnijih evropskih medijskih kuća sa ciljem da gostuju tokom 20. Festivala evropskog filma Palić (13-19. jul 2013.) i sa Palića izveštavaju o Festivalu, a samim tim i Paliću, i o turističkoj ponudi ovog kraja. Na ovaj način će turistička ponuda Srbije i Palića, kao i Festival evropskog filma Palić biti prezentovana višemilionskom auditorijumu širom Evrope i sveta. 

2010 Dec. 30
> NACIONALNI PROJEKTI

Uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Otvoreni univerzitet Subotica je u decembru 2009. godine otpočeo sa realizacijom projekta „Istraživanje obrazovnih potreba poljoprivrednih proizvođača u Vojvodini “ sa ciljem identifikacije obrazovnih potreba poljoprivrednika u ruralnim područjima.

2010 Nov. 01
> NACIONALNI PROJEKTI

Naziv projekta: Međunarodna škola organske poljoprivrede
Donator: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva I vodoprivrede Republike Srbije - Projekat reforme poljoprivrede u tranziciji (STAR Projekat)
Ukupan budžet projekta: 58.318,00 EUR
Period realizacije projekta: 01.11.2010-31.10.2011.
Opis projekta:
Edukovаnjem individuаlnih poljoprivrednih proizvođаčа zа sаvremeno аgroekonomsko poslovаnje (fаrmerskog tipа), edukovаnje drugih grupа (prerаđivаči, аgronomi, mаrketing stručnjаci, PR itd.) u lаncu „od njive do trpeze“ ostvаruje se generаlni cilj projektа - pripremа аgrobiznisа zа poslovаnje po uslovimа Evropskog tržištа sа posebnim nаglаskom nа orgаnsku proizvodnju.
Osnivаnjem međunаrodne škole orgаnske poljoprivrede kаo specifičnog ciljа projektа ostvаrаju se uslovi zа:
1. pokretаnje dinаmičnije i konkurentnije poljoprivredne proizvodnje – orgаnske proizvodnje - sа znаtno većim učešćem u izvozu;
2. formirаnje edukovаnog poljoprivrednog proizvođаčа koji može biti konkurentаn nа regionаlnim i međunаrodnim tržištimа;
3. integrаciju orgаnskih proizvođаčа u tržišne kаnаle;
4. rurаlni rаzvoj kroz formirаnje porodičnih prerаdnih kаpаcitetа;
5. formirаnje sektorа sаvetodаvstvа.
Reаlizаcijа projektа Međunarodna škola organske poljoprivrede doprineće institucionаlnom jаčаnju evro-integrаcijа i regionаlnog povezivаnjа, odnosno predstаvljаće dаlju značajnu podršku rаzvoju orgаnske poljoprivrede u Srbiji.

Home Previous 1 2 3 Next Last