Agora

Osnovna namera ovog tribinskog ciklusa i TV emisija je da se građanstvu i javnosti predoče evropski standardi u različitim oblastima društvenog života i da se razotkrivaju "skrivalice" iza evropskog paravana. Radi se o projektu koji pokazuje šta je Evropa u Subotici.

Projekat čini godišnje 15 tema iz ukupnog društvenog realiteta ove sredine. On, dakako, u prvom setu tema obrađuje političku i javnu ravan sredine i pokazuje šta jeste, a šta nije evropsko. U drugom setu tema projekat se bavi ekonomijom sredine i bazira se na evro-regionalnim temama odnosno standardima privređivanja. U ovom setu tema projekat zahvata javnu/komunalnu infrastrukturu – u osnovi subjekte "ekonomije usluga", odnosno primenu LEAP-a. U poslednjem setu tema obrađuje se sektor kulture u najširem smislu reči (obrazovanje, zdravstvo, način života, etc.)

Ovakav set tribina obuhvata pojedinca (građanina), institucije, političke aktere i vlast (organizacije), preduzeća i lokalnu zajednicu (javno mnjenje, medije, itd.)

 

TREĆI CIKLUS OD 6 TEMA SUBOTIČKE AGORE:

X tema: Urbani razvoj ili stagnacija grada

(tema ostala nerealizovana iz prethodnog ciklusa)

25.09.2010.


XI tema: Treba li univerzitet Subotici?

02.10.2010.


XII tema: Demografske projekcije i populaciona politika Grada

09.10.2010.


XIII: Zdravlje i zdravstvo u Subotici

16.10.2010.


XIV tema: Nezavršene i nove investicije u gradu

23.10.2010.


XV tema: Subotica grad festivala?

30.10.2010.

 

DRUGI CIKLUS OD 4 TEME SUBOTIČKE AGORE:


VI tema: Regionalna i prekogranična saradnja
8. maj 2010.


VII tema: Stranačko fragmentiranje društva
15. maj 2010.

  VIII tema: Subotička ekološka paradigma
22. maj 2010.

IX tema: Korupcija - organizovani kriminal - dokle?

29.maj 2010.

 

PRVI CIKLUS OD 5 TEMA  SUBOTIČKE AGORE:


I tema: Razvoj ili stagnacija grada


g
osti: Saša Vušinić, gradonačelnik Subotice; prof. dr Boško Kovačević i Stevan Santo

13. mart 2010. u 10h, sala 213 Otvoreni univerzitet Subotica

II tema: Ekonomska moć Subotice: realna i potencijalna,

gosti: Laslo Karai, član gradskog odbora zadužen za privredu,

Jerg Heskins, savetnik gradonačelnika za inostrana ulaganja i prof. dr Stevan Vasiljev

20. mart 2010. u 10h, sala 213 Otvoreni univerzitet Subotica

III tema: Komunalna privreda
gosti: Jasmin Šešić, pomoćnik gradonačelnika zadužen za oblast infrastrukture;

dr Dušan Vasiljević, savetnik ministra za životnu sredinu i prostorno planiranje

i prof. dr Nebojša Gvozdenović, profesor na Ekonomskom fakultetu u Subotici

27. mart 2010. u 10h, sala 213 Otvoreni univerzitet Subotica

IV tema: (Ne)zaposlenost

Miroslav Vasin, pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova

Huđi Ištvan, sekretar Gradskog veća saveza samostalnih sindikata

i Dušan Torbica, sociolog

10. april 2010. u 10h, sala 213 Otvoreni univerzitet Subotica


V tema: Upravljanje gradom

Gosti: Nebojša Janjić, pomoćnik ministra za životnu sredinu i prostorno planiranje

Vladimir Šuić, preduzetnik i Đorše Staničić, generalni sekretar stalne konferencije gradova i opština

17. april 2010. u 10h, sala 213 Otvoreni univerzitet Subotica