2022 Aug. 23
> ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Konkursna dokumentacija za JNMV 3/2022. Nabavka usluge - Ugostiteljske usluge Dečiji festivalNa osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 I 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 5/2019 del.br. 2-179 od 30.08.2019.god. i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku 5/2019, del.br. 2-180 od 30.08.2019.god., pripremljena je: KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti – usluge – ugostiteljske usluge za Dečiji festival JNMV br. 3/2022

 

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE