KULTURNA POLITIKA GRADA

  Knjiga sadrži pregled najvažnijih ocena i komentara koje su izneli učesnici tokom polemike na skupu „Kulturna politika grada Subotice“ koji je održan 26. decembra 2008. godine na Paliću.

Izdavač: FOKUS, Fondacija za omladinsku kulturu i stvaralaštvo, Subotica
Prijatelj knjige: Otvoreni univerzitet, Subotica
Godina izdanja: 2009
     

 

OZNAČENJA VREDNOSTI

  Autor: Svetislav Pavićević

Godina izdanja: 2000
Tiraž: 3000 kom
     

 

ŠANSE INTERKULTURALIZMA I ISKUŠENJA ETNODEMOKRATIJE

  Studija se bavi ispitivanjem multikulturalizma kroz istoriju u APVojvodini, kao i pregledom mogućih budućih scenarija razvoja interkulturalizma, i bila je predložak za raspravu o interkulturalizmu u Vojvodini.


Autor: dr Jovan Komšić
Godina izdanja: 1997
     

 

ŠKOLA STRIPA

  Knjiga predstavlja rezultat rada Škole stripa koja je održana tokom leta 1997. godine u Subotici. Katalog sadrži radove 23 mlada autora koji su se, do početka Škole, stripom bavili isključivo amaterski. Katalog je izdat uz podršku Fonda za otvoreno društvo.

Autor: Saša Marijanušić i Damir Šmit
Godina izdanja: 1997
     

 

MOJA BIO - BAŠTA

  Brošura o održavanju bio bašte - kompostiranje, plan bašte, zaštita od korova, bolesti i štetočina, smena povrća i vrste biljaka značajnih u bašti.

Autor: Terra’s
Godina izdanja: 1997
     

 

ĐARSKI TOTEM

  Presek subotičke underground poezije...u Subotici danas...u Subotici sutra...U Evropi


Autor: Geza Antal i Damir Šmit
Godina izdanja: 1995
Tiraž: 500 kom
     

 

REGIONI I GRAĐANI

  Zbornik radova, nastao kao rezultat rasprave povodom knjige Borisa Vukobrata „Predlozi za novu zajednicu republika bivše Jugoslavije“. Rasprava je održana 1993. godine na Otvorenom univerzitetu, a u ovom zborniku su objavljeni autorski prilozi o mogućim rešenjima problema bivše Jugoslavije.

CIP: Katalogizacija u publikaciji Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
Priređivač : Otvoreni univerzitet, Subotica i Boris Vukobrat


Izdavač: NIP „Subotičke novine“
Godina izdanja: 1994
     

 

NEVLADINE ORGANIZACIJE U SR JUGOSLAVIJI
 

  Publikacija je nastala kao rezultat projekta “Direktorijum nevladinih organizacija u SR Jugoslaviji” podržanog od strane SOROS fondacije. U prvom delu se autori bave značajem nevladinih organizacija za razvoj civilnog društva, zatim predstavljaju lične karte nevladinih organizacija prema oblastima u kojima one deluju, te na kraju daju pregled dokumenata neophodnih za osnivanje i funkcionisanje NVO.

Autor: Branka Petrović – Žarko Paunović
Godina izdanja: 1994
Tiraž: 1000 kom
     

 

SUKOB ILI DIJALOG

  Zbornik izlaganja učesnika sa okruglog stola „Srpsko-albanski odnosi - postoji li i jedan put osim dijaloga?“ koji je održan od 16. do 18. aprila 1993. godine i kome su prisustvovali nezavisni intelektualci iz Tirane, Prištine i Beograda.

Srpsko – albanski odnosi i integracija Balkana, zbornik radova

Godina izdanja: 1994
Tiraž: 500
     

 

FILM KAO PROMIŠLJANJE ŽIVOTA

  Katalog Subotičkog omladinskog filmskog foruma (SOFF), u kome su predstavljene teme koje su bile predlošci za diskusije i filmovi prikazani u okviru ovog programa u periodu od 1973. do 1983. godine

Autor: Dušan Torbica i Ljubomir Đorđević
Godina izdanja: 1983