2018 Dec. 31
> ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012 i 14/2015, u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 29/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 7/2018 del.br. 2-268 od 26.12.2018.god. i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku 7/2018, del.br. 2-269 od 26.12.2018.god., pripremljena je:

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

za javnu nabavku male vrednosti usluga – Zamena bioskopskih stolica

JNMV br. 7/2018


Dokumentaciju možete preuzeti OVDE