2019 Jun. 20
> ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

 

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 I 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 2/2019 del.br. 2-098 od 17.06.2019.god. i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku 2/2019, del.br. 2-099 od 17.06.2019.god., pripremljena je:

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

za javnu nabavku male vrednosti usluga – Štamparske usluge

 

JNMV br. 2/2019

 

http://www.openunsubotica.rs/images/editor/files/POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA(1).docx

 

www.openunsubotica.rs/images/editor/files/КОНКУРСНА ДОК_ - ШТАМПА ФИЛМСКИ1(2).doc