2017 Jul. 06
> ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/2015, i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 4/2017 del.br. 2-119 od 03.07.2017.god. i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku 4/2017 del.br. 2-120 od 03.07.2017.god., pripremljena je:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

za javnu nabavku male vrednosti – usluge – ugostiteljske usluge za Međunarodni festival pozorišta za decu


JNMV br. 4/2017

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.