2021 Apr. 13
> ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Otvoreni univerzitet Subotica je, kao jedan od partnera, u prvom kvartalu 2021. godine započeo realizaciju još dva projekta iz programa Erasmus+. Oba projekta vezana su za izgradnju partnerstava između obrazovnih institucija i kulturnog i kreativnog sektora a u cilju osnaživanja učenika za razvoj inovativnih i preduzetničkih veština, kao i stvaranja aktivnog građanstva.

Otvoreni univerzitet Subotica je, kao jedan od partnera, u prvom kvartalu 2021. godine započeo realizaciju još dva projekta iz programa Erasmus+. Oba projekta vezana su za izgradnju partnerstava između obrazovnih institucija i kulturnog i kreativnog sektora a u cilju osnaživanja učenika za razvoj inovativnih i preduzetničkih veština, kao i stvaranja aktivnog građanstva.

Projekat “Centar za socijalne i kulturne inovacije” realizuje se u partnerstvu sa: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Nemačka), Stimmuli for Social Change (Grčka), Asociacion Cultural Comenzemos Empezemos (Španija), Social Cooperative Enterprise Cinesthesia (Grčka). Misija projekta je da se škole zajedno sa kulturnim i kreativnim sektorom uvedu u partnerstvo za kreativnost koje će se zasnivati na obrazovnoj filozofiji „Obrazovanja za socijalne inovacije“. Ukupan budžet projekta je 193.445,00 EUR a period implementacije mart 2021-februar 2023.

Projekat “Kreativna akademija: Kombinovanje najbolje prakse iz kreativne, umetničke i edukacije iz oblasti preduzetništva radi izgradnje kompetenci potrebnih za kreativnu budućnost” realizuje se u partnerstvu sa: Social Enterprise International Ltd.(Velika Britanija), Horizon Community College (Velika Britanija), Stimmuli for Social Change (Grčka), The Square Dot team (Belgija). Tokom implementacije projekta partneri će nastojati da iskoriste znanja i veštine profesionalaca iz kulturnog i kreativnog sektora u cilju inspirisanja i edukovanja učenika, kao i osnaživanja njihovih inovativnih i preduzetničkih veština, kako bi oni u budućnosti postali kreativni, inovativni i prilagodljivi profesionalci. Ukupan budžet projekta je 234.820,00 EUR a period implementacije april 2021-mart 2023.