2019 Jan. 11
> ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Produženje roka za podnošenje ponude za JNMV 8/2018 - Adaptacija bioskopske sale

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012 i 14/2015, u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 29/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 8/2018 del.br. 2-270 od 26.12.2018.god. i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku 8/2018, del.br. 2-271 od 26.12.2018.god., pripremljena je:KONKURSNA DOKUMENTACIJA

za javnu nabavku male vrednosti usluga – Adaptacija bioskopske sale

JNMV br. 8/2018


Dokumentaciju možete preuzeti OVDE