2018 Feb. 01
> ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

 

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i Izveštaja Komisije za javne nabavke od 31.01.2017. godine, direktor Otvorenog univerziteta Subotica, donosi:


ODLUKU o dodeli ugovora


Otvoreni univerzitet Subotica, kao naručilac, u otvorenom postupku javne nabavke br. 6/2017,

Ugovor o javnoj nabavci radovi - rekonstrukcija eksterijera i elektro radovi na bioskopu Abazija na Paliću, dodeljuje:

- "Expres Servis" d.o.o. Subotica, Dimitrija Tucovića 8

Odluku i obrazloženje pročitajte OVDE