2017 Aug. 04
> ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 68/2015) i Izveštaja Komisije za javne nabavke od 04.08.2017. godine, direktor Otvorenog univerziteta Subotica, donosi:

ODLUKU o dodeli ugovora


Otvoreni univerzitet Subotica, kao naručilac, u postupku javne nabavke male vrednosti br. 5/2017,

Ugovor o javnoj nabavci štamparske usluge za potrebe realizacije Muđunarodnog festivala pozorišta za decu, dodeljuje:


- „SAJNOS“ DOO NOVI SAD


Odluku i obrazloženje pročitajte OVDE