2019 Sep. 02
> ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

 

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012 i 14/2015, u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 29/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 4/2019 del.br. 2-177 od 30.08.2019.god. i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku 4/2019, del.br. 2-178 od 30.08.2019.god., pripremljena je: KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti – Štamparske usluge za potrebe realizacije Međunarodnog festivala pozorišta za decu JNMV br. 4/2019