2019 Jun. 26
> ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 I 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 86/2015 i 41/2019), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 3/2019 del.br. 2-113 od 24.06.2019.god. i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku 3/2019, del.br. 2-114 od 24.06.2019.god., pripremljena je:   KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti usluga – Ugostiteljske usluge za filmski festival na Paliću  JNMV br. 3/2019  

http://www.openunsubotica.rs/images/editor/files/POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA.docx

http://www.openunsubotica.rs/images/editor/files/KONKURSNA DOKUMENTACIJA - УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ ФИЛМСКИ.doc