2019 Jun. 26
> ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

 

Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 I 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 1/2019 del.br. 2-111 od 24.06.2019.god. i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku 1/2019, del.br. 2-112 od 24.06.2019.god., pripremljena je:   KONKURSNA DOKUMENTACIJA u otvorenom postupku za javnu nabavku radova – treća faza rekonstrukcije bioskopa Abazija na Paliću JN br. 1/2019  

http://www.openunsubotica.rs/images/editor/files/POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA-SLUŽBENI GL_.docx

http://www.openunsubotica.rs/images/editor/files/КОНКУРСНА ДОК_-ABAZIJA (Repaired).doc