2018 Jun. 12
> ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/2015, i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 1/2018 del.br. 2-100 od 11.06.2018.god. i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku 1/2018 del.br. 2-101 od 11.06.2018.god., pripremljena je:

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

za javnu nabavku male vrednosti usluga - Ugostiteljske usluge za Festival evropskog filma Palić


JNMV br. 2/2018


Dokumentaciju možete preuzeti OVDE