2018 Aug. 29
> ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/2015, i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 6/2018 del. br.. 2-198 od 20.08.2018. godi. i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku 6/2018 del. br. 2-199 od 20.08.2018., pripremljena je
KONKURSNA DOKUMENTACIJA

za javnu nabavku male vrednosti usluga – Štamparske usluge za potrebe realizacije Međunarodinog festivala pozorišta za decu

JNMV br. 6/2018


Dokumentaciju možete preuzeti OVDE