2018 Jun. 28
> ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/2015, i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 86/2015). Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 4/2018 del.br. 2-137 od 28.06.2018.god. i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku 4/2018 del.br. 2-138 od 28.06.2018.god., pripremljena je:KONKURSNA DOKUMENTACIJA


za javnu nabavku male vrednosti usluga - Štamparske usluge za Festival evropskog filma na Paliću


JNMV br. 4/2018


Dokumentaciju možete preuzeti OVDE