2016 Nov. 14
> ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/2015, i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 6/2016 del.br. 2-258od 9.11.2016.god. i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku 6/2016 del.br. 2-259od 9.11.2016.god., pripremljena je:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU
RADOVI – REKONSTRUKCIJA ZGRADE BIOSKOPA ABAZIJA NA PALIĆU


BROJ JAVNE NABAVKE:
JN - 6/2016

 

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

 

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti OVDE.

 

Prethodno obaveštenje možete preuzeti OVDE.

 

Ponudu za popunjavanje dokumentacije možete preuzeti OVDE.