2017 Dec. 29
> ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/2015, i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 5/2017 del.br. 2-259 od 26.12.2017.god. i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku 5/2017 del.br. 2-260 od 26.12.2017.god., pripremljena je:

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

u otvorenom postupku za javnu nabavku radova – rekonstrukcija eksterijera i elektro radovi na bioskopu Abazija na Paliću

JN br. 6/2017


Dokumentaciju možete preuzeti OVDE .