2017 Jun. 14
> ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/2015, i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 1/2017 del.br. 2-084 od 12.06.2017.god. i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku 1/2017 del.br. 2-085 od 12.06.2017.god., pripremljena je:

KONKURSNA DOKUMENTACIJAza javnu nabavku male vrednosti – usluge – ugostiteljske usluge za Filmski festival na Paliću


JNMV br. 1/2017


KOnkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.