2017 Jul. 27
> ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012 i 14/2015, u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 29/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 5/2017 del.br. 2-167 od 26.07.2017.god. i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku 5/2017, del.br. 2-168 od 26.07.2017.god., pripremljena je:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

za javnu nabavku male vrednostiŠtamparske usluge za potrebe realizacije Međunarodnog festivala pozorišta za decu


JNMV br. 5/2017

 

Dokumentaciju možete preuzeti OVDE.