2017 Jun. 14
> ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/2015, i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 2/2017 del.br. 2-086 od 12.06.2017.god. i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku 2/2017 del.br. 2-087 od 12.06.2017.god., pripremljena je:

KONKURSNA DOKUMENTACIJAza javnu nabavku male vrednostiŠtamparske uslugeJNMV br. 2/2017


Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.