2020 Nov. 09
> ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

 

  • Predmet javne nabavke:

Predmet javne nabavke br. 1/2020. su radovi - završna faza rekonstrukcije bioskopa Abazija na Paliću, oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 45000000 građevinski radovi.

Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama.

 

  • Cilj postupka:

Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

 

  • Rok za podnošenje ponuda:

Rok za podnošenje ponuda je 17 dana od dana objavljivanja na Portalu javnih nabavki tj. do 23.11.2020. godine do 14 časova.    

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 23.11.2020. godine do 13i30 časova bez obzira na način podnošenja.