2016 Jun. 09
> ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/2015, i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 1/2016 del.br. 2-107 od 07.06.2016.god. i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku 1/2016 del.br. 2-108 od 07.06.2016.god., pripremljena je:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

za javnu nabavku male vrednosti

 

– usluge – ugostiteljske usluge za filmski festival na Paliću


JNMV br. 1/2016

 

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.