2009 Oct. 25
> REGIONALNI PROJEKTI

U oktobru 2009. godine, generalni direktor Otvorenog univerziteta g. Blažo Perović, potpisao je ugovor sa predsednikom opštine Čoka, g. Predragom Mijićem, čiji je predmet izrada studije izvodljivosti za izgradnju Centra za inovacije hrane opštine Čoka.

Izrada studije predstavlja integralni deo projekta Opštine Čoka “Centar za inovacije hrane” koji se implementira u okviru Susedskog programa Mađarska - Srbija, a njena izrada je poverena Otvorenom univerzitetu putem sprovedene tenderske procedure.

Predviđena je realizacija istraživanja na uzorku od 293 poljoprivredna gazdinstva na teritoriji opštine Čoka, analiza dobijenih rezultata, održavanje 3 fokus grupe sa predstavnicima privrede, poljoprivrede i sa predstavnicima Opštine Čoka radi ispitivanja stavova u vezi sa formiranjem Centra.
Nakon toga, stručnjaci Otvorenog univerziteta, će izvršiti SWOT analizu, analizu troškova i dati svoje predloge za moguću strukturu Centra, kao i usluge koje bi on nudio.